Άλλες Δραστηριότητες
Το Τμήμα Πληροφορικής Νομού Λέσβου ασχολείται επίσης με :


1. Όσον αφορά σε Θέματα Πληροφορικής :

 • την ανάπτυξη και υποστήριξη ολόκληρου του Πληροφοριακού συστήματος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (τμήμα Βορείου Αιγαίου) (ΟΠΣΠ, ΣΥΖΕΥΞΙΣ).
 • την αξιολόγηση, επιλογή, υποστήριξη και ανανέωση του λογισμικού συστημάτων καθώς και του λογισμικού εφαρμογών (λειτουργικά συστήματα, βάσεις δεδομένων, αντιβιοτικά, διαδικτυακές και δικτυακές εφαρμογές κ.λ.π.).
 • τη μελέτη και την υποστήριξη της μηχανογράφησης και της μηχανοργάνωσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (τμήμα Βορείου Αιγαίου).
 • τη μελέτη αναβάθμισης και την υποστήριξη του τοπικού και απομακρυσμένης περιοχής δικτύου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (τμήμα Βορείου Αιγαίου) (LAN, WAN), τόσο του υλικού όσο και του λογισμικού που το διέπουν.
 • την επισκευή – συντήρηση – αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και των τερματικών και των περιφερειακών συσκευών.
 • τη μελέτη και την αξιολόγηση προσφορών (έρευνα αγοράς) για την προμήθεια προϊόντων πληροφορικής (hardware και software).
 • την υποστήριξη, συντήρηση, αναβάθμιση του προγράμματος εφαρμογής PAPYRUS III (Πρόγραμμα πρωτοκόλλου) και με εργασίες για τη μετάπτωση των δεδομένων στο νέο Ενιαίο Πρωτόκολλο.
 • τη συνέχιση της υποστήριξης, επικαιροποίησης και συντήρησης της ψηφιακής πλατφόρμας E GOVERNMENT του έργου "Ηλεκτρονική Κυβέρνηση στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου". 
 • τη δημιουργία υπηρεσιακών emails για τους εργαζόμενους και τις Διευθύνσεις της ΑΔΑ (ΒΑ) καθώς και διαχείριση, ενημέρωση του CORPORATE MAIL του ΟΤΕ.
 • τη διαχείριση, υποστήριξη, συντήρηση της εφαρμογής του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ανάρτηση εγγράφων στο Διαδίκτυο).
 • τόσο την ανακατεύθυνση  όσο και με τη συνδεσμολογία όλων των Διευθύνσεων της ΑΔΑ (ΒΑ) στο Δίκτυο του ΣΥΖΕΥΞΙΣ, όσον αφορά τις υπηρεσίες INTERNET, MAIL και WEB εφαρμογές.
 • τη συντήρηση, αναβάθμιση των 2 INFOKIOSKS (πληροφοριακά περίπτερα) της πρώην ΠΒΑ με πολυμεσικές εφαρμογές: «Η Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και «Περπατώντας στη Λέσβο».


2. Όσον αφορά σε Θέματα Τηλεπικοινωνιών :
 • την καταγραφή και διαχείριση των τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων.
 • την κατάργηση των πλεοναζόντων τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων (PSTN & ISDN) και αντικατάστασή τους με ισάριθμες της τηλεφωνίας Σύζευξις. 
 • την καταγραφή οφειλών τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων.
 • τη δημιουργία Μητρώου Τηλεπικοινωνιακών Συνδέσεων για όλες τις υπηρεσίες της ΑΔΑ (ΒΑ).


3. Όσον αφορά σε Θέματα Διοικητικής Υποστήριξης :
 • την εύρεση, διακίνηση, αποθήκευση και ταξινόμηση Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας (Υπουργικές αποφάσεις, Προεδρικά διατάγματα , νόμοι, εγκύκλιοι κα).
 • την ηλεκτρονική αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εγγράφων, εγκυκλίων κ.α. στις Υπηρεσίες στο Β. Αιγαίο καθώς και σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.


4. Όσον αφορά σε Θέματα Μίσθωσης Ακινήτων :
 • τη συγκέντρωση στοιχείων και καταγραφή μισθώσεων ακινήτων στα οποία στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Α.Δ.Α. στο Βόρειο Αιγαίο.
 • την πληρωμή Μισθωμάτων ακινήτων,από το έτος 2011 έως σήμερα, για τις Υπηρεσίες της Α.Δ.Α. (ΒΑ).
 • την ολική ή μερική λύση μίσθωσης ακινήτων που στεγάζουν της Υπηρεσίες της Α.Δ.Α. (ΒΑ), με στόχο τη μείωση των πιστώσεων που διατίθενται για την πληρωμή μισθωμάτων.
 • τις ενέργειες για τη μετακίνηση των Υπηρεσιών και για την καταγραφή και παράδοση του εξοπλισμού τους.


5. Όσον αφορά σε διαγωνισμούς, Προκηρύξεις: Διαγωνισμός Πετρελαιοειδών - Λιπαντικών
 • τη συγκέντρωση των στοιχείων για τις ανάγκες των αστυνομικών, πυροσβεστικών και λιμενικών Υπηρεσιών της Α.Δ.Α. (ΒΑ).
 • την αλληλογραφία και επικοινωνία με τις αντίστοιχες Υ.Δ.Ε. των Υπουργείων για την έκδοση των απαραίτητων Αποφάσεων Δέσμευσης Υποχρέωσης.
 • τη σύνταξη τευχών διαγωνισμών, αποστολή τους στην Ε.Ε., στον Τύπο και στους αρμόδιους φορείς και διενέργειες διαγωνισμών.
 • την επαναπροκύρηξη διαγωνισμών.