Καθηκοντολόγιο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 236 
27 Δεκεμβρίου 2010

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 143

Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.


Το Τμήμα Πληροφορικής Noμού Λέσβου (Β. Αιγαίου) : 


  • Υποστηρίζει τη λειτουργία όλων των πληροφοριακών συστημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο νομό.

  • Έχει τη μέριμνα για την εύρυθμη και αποδοτική τους λειτουργία.

  • Υποστηρίζει τους χρήστες εφαρμογών λογισμικού με την παροχή οδηγιών και βοήθειας για την αποτελεσματική χρήση των πληροφοριακών συστημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

  • Έχει τη μέριμνα για την τήρηση αντιγράφων εφεδρείας των πληροφοριακών δεδομένων.

  • Εφαρμόζει τις αναγκαίες πολιτικές ασφάλειας συστημάτων και προστασίας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση.

  • Εισηγείται προς την αρμόδια οργανική μονάδα της προμήθειας και συντήρησης του αναγκαίου μηχανογραφικού εξοπλισμού.

  • Έχει τη δυνατότητα να μισθώνει γραμμές τηλεματικής διασύνδεσης, εφόσον δεν υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ».