Νομοθεσία - Άρθρα

Νόμος Υπ' Αριθ. 2503 (Αρ. Φύλλου 107, 30 Μαϊου 1997) - Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες Διατάξεις


ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - Η Πληροφορική στο Δημόσιο ΤομέαProslipsis.gr
ΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ
Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα
(* Κωδικοποιημένο κείμενο που περιλαμβάνει το αρχικό Προεδρικό Διάταγμα 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α’), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ . 347/2003 (ΦΕΚ 315 Α’), το Π.Δ . 44/2005 (ΦΕΚ Α’ 63) και το Π.Δ . 116/2006 (ΦΕΚ Α’ 115))


ΠΔ 44/2009: Επαγγελματική κατοχύρωση των διπλωματούχων μηχανικών και των πτυχιούχων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στα αντικείμενα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 10/4/09 (Αρ. Φύλλου 58, 8 Απριλίου 2009)


Αρ. Φύλλου 236

27 Δεκεμβρίου 2010
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 143
Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου


Εκπαιδευτικό,πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Ηλεκτρολόγος μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ και Δικτύων