Ιστορία του Τμήματος
Το Τμήμα Πληροφορικής Ν. Λέσβου δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Προεδρικού Διατάγματος ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 143 (Αρ. Φύλλου 236 - 27 Δεκεμβρίου 2010) ως Λειτουργική Μονάδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και ανήκει στη Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού Β. Αιγαίου.


Είναι συνέχεια του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Πληροφορικής της πρώην Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του Νόμου 2503/97 (ΦΕΚ 107 Α') και είχε ισχύ λειτουργίας μέχρι την 31-12-2010. Άνηκε δε τότε στη Διεύθυνση Διοίκησης. 

Αρχικά το Τμήμα Πληροφορικής ξεκίνησε με ένα μόνιμο υπάλληλο ΠΕ Πληροφορικής. Στη συνέχεια εμπλουτίστηκε με ακόμα δύο υπαλλήλους με σύμβαση έργου (Τ.Ε.Υ. - Τεχνικοί Επιτόπιας Υποστήριξης της Altec Telecoms) καθώς και με άλλους δύο μόνιμους υπαλλήλους ΠΕ Πληροφορικής.

Σήμερα, στο Τμήμα Πληροφορικής Ν. Λέσβου εργάζονται δύο μόνιμοι υπάλληλοι ΠΕ Πληροφορικής, έχει στη διάθεσή του δύο Computer Rooms, δύο γραφεία και ένα εργαστήριο, δικτυακή υποδομή υψηλών επιδόσεων - ΣΥΖΕΥΞΙΣ καθώς και πέντε εξωτερικούς συνεργάτες (τρεις για web εφαρμογές και δύο για τη μηχανοργάνωση).
Από το Τμήμα Πληροφορικής
Νομού Λέσβου