Στατιστικά Στοιχεία


ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1. Το συνολικό ποσό των μισθωμάτων που πληρώθηκαν το έτος 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 και πρόβλεψη για το έτος 2018 :


ΕΤΟΣ
Φορέας 071
Φορέας 072
Φορέας 073
ΣΥΝΟΛΟ
2010
184.504.62 €
63.659,60 €
90.048,80 €
338.213,02 €
2011
163.926,84 €
45.643,27 €
79.436,63 €
289.006,74 €
2012
126.647,96 €
19.465,56 €
72.954,10 €
219.067,62 €
2013
108.212,76 
17.235,00 
71.648,28 
197.096,04 
2014
100.456,68 €
17.235,00 €
69.901,92 €
187.593,60 €
2015
100.456,68 €
17.235,00 €
69.901,92 €
187.593,60 €
2016
100.456,68 €
17.235,00 €
69.901,92 €
187.593,60 €
  2017
 100.456,68 €
19.200,00 €
69.901,92 €
189.558,60 € 
  2018
 100.456,68 €
19.200,00 €
69.901,92 €
189.558,60 € 


2. Συνολική εξοικονόμηση σε ευρώ (€) λόγω διακοπής μισθωμάτων και μείωσης μισθωμάτων βάσει του Νόμου ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4081 (ΦΕΚ Α΄ 184/27.09.2012) "Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις" και επίσης επιπλέον ποσά λόγω νέων συμβόλαιων:

για το 2011 -- 49.206,28 €
για το 2012 -- 69.939,12 €
για το 2013 -- 21.971 
για το 2014 -- 9.502,44 €
για το 2015 -- 0 €
για το 2016 -- 0 €
για το 2017 -- 1965 € (επιπλέον ποσό)
για το 2018 -- 1965 € (επιπλέον ποσό)

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

1. Διακοπή 35 πλεοναζόντων, 7 ανενεργών και 33 λόγω κατάργησης Υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων (PSTN & ISDN του ΟΤΕ) : 2. Συνολική εξοικονόμηση σε ευρώ (€) λόγω κατάργησης των Παγίων Τελών (PSTN & ISDN του ΟΤΕ):
για το 2011 -- 10.368 €
για το 2012 -- 1.332€
για το 2013 -- 192 €
για το 2014 -- 432,56 €
για το 2015 -- 385 € 
για το 2016 -- 0
για το 2017 -- 0
για το 2018 -- 0 €  (έως 20-04-2018)


ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων με την Ψηφιακή Πλατφόρμα "E GOVERNMENT" του έργου "Ηλεκτρονική Κυβέρνηση στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου" και απλή Ηλεκτρονική Αποστολή Εγγράφων (email).

1. Συνολική εξοικονόμηση σε ευρώ (€) λόγω μείωσης χαρτιού Α3, Α4 :

για το 2012 -- 850 € 
για το 2013 -- 1.920 €
για το 2014 -- 1130,80 €
για το 2015 -- 920
για το 2016 -- 432 €
για το 2017 -- 0 €
για το 2018 -- 0 €  (έως 20-04-2018)

2. Συνολική εξοικονόμηση σε ευρώ (€) λόγω μείωσης στη συντήρηση και στα αναλώσιμα των εκτυπωτικών μηχανών:
για το 2012 -- 755 €
για το 2013 -- 1830 €
για το 2014 -- 984 €
για το 2015 -- 350 €
για το 2016 -- 220 €
για το 2017 -- 0 €
για το 2018 -- 0 €  (έως 20-04-2018)